Hoewel het onze bedoeling is om bijgewerkte en juiste informatie te verspreiden, kunnen we geen perfect resultaat garanderen. Eventuele onjuistheden die ons worden gesignaleerd, zullen we zo spoedig mogelijk verbeteren, en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten en kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.
De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Noch Hifluence NV, noch de houder van deze website kunnen aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Hifluence nv behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Noch Hifluence nv, noch de houder van deze website kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op deze website en elke aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van, of samenhangt met de toegang tot of het gebruik van deze site wordt expliciet afgewezen. De foutloze en/of ononderbroken werking van de site kan niet worden gegarandeerd.

Belangrijk: 

De informatie op deze website kan geenszins worden beschouwd als een aanbod tot aan- of verkoop van ongeacht welke bank en/of verzekeringsdiensten- of producten of van ongeacht welk financieel instrument dan ook. De informatie kan tevens niet aanzien worden als een juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander advies en wordt best alleen aangewend in combinatie met aangepast en professioneel advies. Voor een aanbod en/of voor enig verder advies kan u zich steeds wenden tot ons kantoor.

Het gebruik van de documenten die u kunt downloaden op deze website zijn eveneens van informatieve aard.

Links naar andere websites: 


Sommige documenten op deze website bevatten verwijzingen naar of suggesties voor informatie van andere organisaties. Hifluence nv kan niet garanderen dat die externe informatie relevant, bijgewerkt en juist is. De op deze site vermelde verzekeringsmaatschappijen, organisaties en Internet-adressen worden op een objectieve manier gekozen met de enige bedoeling onze site-bezoekers de meest relevante en volledige informatie te geven. Wij kunnen evenwel niet waarborgen dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is.

De vermelding van deze maatschappijen en/of verwijzing naar producten betekent hoegenaamd niet dat deze worden aanbevolen boven andere gelijkaardige bedrijven of producten die niet op onze site worden genoemd. Aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke site wordt niet aanvaard.

Adviezen via de website: 


Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Hifluence nv hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.
Het aanvragen van informatie of van een offerte door middel van de op deze website voorkomende contactformulieren geven geenszins aanleiding tot verbintenis van één der partijen.

Intellectuele eigendomsrechten:

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Hifluence NV of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Hifluence NV de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe:

  1. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.
  2. Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  3. De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.
  4. De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Een vraag over ons privacy beleid of wilt u een verzoek neerleggen?

Gelieve het formulier in te vullen met uw contactgegevens en uw verzoek naar Materné.