Waarborg de veiligheid en het welzijn van uw werknemers.

De arbeidsongevallenverzekering is niet enkel een formaliteit, het is een essentieel instrument voor werkgevers.

​Deze verzekering is wettelijk verplicht als u personeel in dienst heeft.

Arbeidsongevallen

Een arbeidsongevallenverzekering beschermt werknemers tegen inkomensverlies wanneer ze tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt worden door een arbeidsongeval.

Wat is een arbeidsongevallen verzekering?

​De arbeidsongevallenverzekering biedt werknemers in de privésector financiële bescherming tegen de gevolgen van arbeidsongevallen.

Of het ongeval nu plaatsvindt op de werkvloer of tijdens de reis van en naar het werk, deze verzekering staat garant voor de nodige ondersteuning. Het omvat verschillende compensaties en dekt diverse kosten die onvermijdelijk bij een arbeidsongeval komen kijken.

Waarom een verzekering arbeidsongevallen?

De verzekering arbeidsongevallen is verplicht

In België is het wettelijk verplicht voor werkgevers om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot hoge boetes, juridische problemen en reputatieschade voor uw bedrijf.

Door te voldoen aan de wettelijke eisen, zorgt u ervoor dat uw bedrijf opereert binnen de grenzen van de wet. U minimaliseert het risico op strafrechtelijke gevolgen.

Reputatie en werknemersrelaties

Arbeidsongevallenverzekeringen tonen aan uw werknemers dat hun welzijn belangrijk is. En dat u bereid bent om hen te beschermen tegen onvoorziene omstandigheden. Dit draagt bij aan een positieve werkomgeving en bouwt sterke werknemersrelaties op.

Bovendien zijn potentiële werknemers gerustgesteld; ze komen in een veilige omgeving terecht.

Preventieve maatregelen

Verzekeringen voor arbeidsongevallen dienen als extra drijfveer om sneller preventieve maatregelen te nemen. U zorgt voor een veilige werkplek. Zo vermindert het aantal ongevallen en verwondingen, wat op zijn beurt resulteert in lagere verzekeringspremies en een hogere efficiëntie van uw bedrijfsactiviteiten.

Wat wordt er verzekerd?

  • De arbeidsongevallenverzekering biedt financiële ondersteuning zodat werknemers zich ten volle kunnen focussen op hun herstel, zonder zich zorgen te maken over hun inkomen. De verzekering komt tussen in de vergoeding van het loonverlies bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid (als gevolg van een arbeidsongeval).

  • Daarnaast dekt de verzekering ook de kosten van medische verzorging (bv. ziekenhuisopnames, behandelingen, geneesmiddelen en revalidatie). Dit betekent dat werknemers toegang hebben tot de nodige medische zorg die hun herstelproces bevordert.

  • Bovendien worden eventuele bijkomende kosten gedekt, zoals de aanschaf van prothesen, verplaatsingen van/naar medische afspraken en hulpverlening van derden voor de dagelijkse verzorging. Werknemers krijgen alle nodige middelen ter beschikking om hun leven zo normaal mogelijk voort te zetten na een arbeidsongeval.

Merk op dat de wettelijke polis een bepaald jaarlijks geïndexeerd plafond hanteert voor vergoedingen. Dit betekent dat werknemers met een hoger brutoloon mogelijk voor onverwachte verrassingen komen te staan als de vergoedingen niet voldoende zijn om hun inkomensverlies volledig te dekken. Daarom zijn er verschillende uitbreidingsmogelijkheden binnen de wettelijke polis (bv. uitbreiding ‘excedent’).

Soms is het niet duidelijk of een ongeval daadwerkelijk als een arbeidsongeval beschouwd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan teambuilding activiteiten, thuiswerken of tijdelijke opdrachten in het buitenland. Gelukkig zijn er oplossingen om deze situaties te dekken, want ongevallen vinden niet alleen op de werkvloer plaats.

Door een uitgebreide verzekering af te sluiten, die ook privé ongevallen dekt, zorgt u ervoor dat uw werknemers beschermd zijn, ongeacht waar het ongeval plaatsvindt. Of dat nu tijdens een ontspannende wandeling in het park is, een sportactiviteit, of zelfs thuis. Deze uitgebreide dekking biedt gemoedsrust voor zowel werknemers als werkgevers. Iedereen is financieel beschermd tegen de gevolgen van ongevallen.

De werknemer heeft na een arbeidsongeval gedurende een bepaalde periode recht op een gewaarborgd loon. Dit gewaarborgd loon wordt integraal uitbetaald door de werkgever, maar slechts 90% van dit bedrag kan worden teruggevorderd via de arbeidsongevallenverzekeraar. Bovendien kan de werkgever de RSZ-bijdrage niet recupereren. Dit is een aanzienlijke financiële last voor werkgevers en kan een negatieve impact hebben op de bedrijfsfinanciën.

Om dit risico te beperken, biedt een uitgebreide arbeidsongevallenverzekering een gewaarborgd loon dat verder gaat dan de wettelijke verplichtingen. Deze aanvullende dekking zorgt ervoor dat ook deze financiële kosten worden opgevangen. Zo zijn werkgevers financieel beschermd tegen de impact van een gewaarborgd loon. Het stelt werkgevers in staat om hun verplichtingen na te komen, terwijl ze hun werknemers ondersteunen tijdens de herstelperiode na een arbeidsongeval.

Een uitgebreide dekking voor gewaarborgd loon biedt extra gemoedsrust voor werknemers. Werknemers kunnen zich volledig concentreren op hun herstel zonder zich zorgen te hoeven maken over hun inkomen tijdens hun afwezigheid. Door te investeren in een arbeidsongevallenverzekering met gewaarborgd loon, toont u als werkgever ook betrokkenheid bij het welzijn van uw werknemers, ook in moeilijke tijden.

Veelgestelde vragen

Ontdek de vaakst gestelde vragen over deze verzekering. Over de jaren heen hebben wij deze informatie verzameld en vatten we het hier samen. Makkelijk, toch?

Een verplichte arbeidsongevallenverzekering is vereist voor alle werknemers, ongeacht welk beroep. Ongevallen kunnen zich voordoen in allerlei werkomgevingen en functies, zelfs in kantooromgevingen. Het doel van deze verzekering is om werknemers te beschermen tegen financiële gevolgen van ongevallen tijdens het werk, ongeacht welk beroep ze uitoefenen.

Deze verzekering is wettelijk verplicht. Als uw bedrijf geen arbeidsongevallenverzekering heeft, kunt u aansprakelijk gesteld worden voor medische kosten, arbeidsongeschiktheid en andere schadevergoedingen die voortvloeien uit het ongeval. Dit kan ernstige financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf, waaronder hoge boetes, juridische kosten en zelfs gevangenisstraffen.

Zolang iemand onder uw toezicht werkt en in opdracht van uw bedrijf, moet die persoon verzekerd worden. Ook tijdelijke en seizoensgebonden werknemers. Het is belangrijk dat alle werknemers, ongeacht hun arbeidsduur, dezelfde bescherming genieten.

  • Stoffelijke schade zoals beschadigde kledij
  • Eventuele morele schade
  • Ziektes die niet het gevolg zijn van een ongeval
  • Opzettelijk veroorzaakte ongevallen door het slachtoffer

Deze opsomming is niet limitatief. Daarom verwijzen naar de algemene voorwaarden van de verzekeraars arbeidsongevallen.

Als werkgever krijgt u standaard 90% van het brutoloon vergoedt. Een gewaarborgd loon vergoedt de overige 10%, alsook de sociale bijdragen.
Als werkgever kunt u de volgende zaken recupereren tijdens de eerste maand arbeidsongeschiktheid:

  • Het verschil tussen het brutoloon dat u als werkgever tijdens de eerste maand aan uw werknemer moet uitkeren en de vergoeding die u van de arbeidsongevallenverzekeraar ontvangt.
  • De werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die u doorgaans betaalt gedurende de verzekerde periode met gewaarborgd loon.

Andere oplossingen voor optimale dekking

Neem het onzekere als zeker en ontdek onze verzekeringen die perfect aansluiten bij deze verzekering.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Als bestuurder van een onderneming kunt u persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor fouten en nalatigheid. Bestuurdersaansprakelijkheid dekt u in.
Rechtsbijstand
Een rechtsbijstandverzekering beschermt uw onderneming en/of gezin bij verschillende juridische kwesties, afhankelijk van de dekking die u kiest. Materné overloopt uw opties.
Objectieve aansprakelijkheid
Een objectieve aansprakelijkheidsverzekering dekt lichamelijke of materiële schade bij brand of ontploffing. Verplicht in bepaalde gevallen. Materné bekijkt uw verplichtingen samen met u.
Beroepsaansprakelijkheid
Een verzekering beroepsaansprakelijkheid beschermt u tegen claims van derden als gevolg van fouten, vergissingen of nalatigheid van uw intellectueel beroep.
Bedrijfsaansprakelijkheid
De verzekering bedrijfsaansprakelijkheid dient als vangnet om financiële gevolgen van schade aan derden op te vangen. Vergelijk de mogelijkheden met Materné.
Groepsverzekering Ambulante kosten
Een groepsverzekering ambulante kosten biedt zaakvoerders en werknemers dekking tegen medische kosten die los staan van een ziekenhuisopname.
Groepsverzekering hospitalisatie
Deze alternatieve verloningsvorm biedt uw werknemers een financieel vangnet wanneer ze gehospitaliseerd worden en dekt medische kosten bij ziekenhuisopname.

Niet gevonden wat u zocht?
Neem contact op